divendres, 17 d’octubre de 2008

LA CARTA DE POBLAMENT DE BENIARRÉS DE 1275: EL DOCUMENT DE LA CARTA DE POBLAMENT.

El document que ve tot seguit és una transcripció de l'original que s'hi troba en un pergamí a Madrid, a l'Arxiu Històric Nacional (A.H.N.), en la secció Ordes Militars (OO.MM.), Montesa, Pergamins, Carpeta 519, núm. 358-P.

Existeix una còpia, amb data 1416, conservada al mateix Arxiu Històric Nacional, en la secció Ordes Militars, Montesa, Llibre 542c, fol. 139 rº-140 rº. Per la seua publicació ens hem basat en la transcripció feta per Antonio Juan Navarro (1975) i en les dues d'Enric Guinot Rodríguez (1986 i 1991).

Per raons de fidelitat, hem cregut oportú inserir el text original en llatí, tot i que comprenem les dificultats i inconvenients que aquesta decisió comporta, car creguem que l’absència del text llatí –malgrat que resulte incomprensible per la gran majoria dels lectors—haguera fet que l’objectiu d’aquest estudi resultara incomplet.

Per nivellar la balança i que el lector no iniciat, mitjançant la carta de poblament, puga fer una breu ullada i inspirar la flaire d’una època com la de la societat medieval valenciana de fa quasi 750 anys, l'hem acompanyat d'una traducció al valencià, basada en la traducció castellana, ja esmentada, de l'any 1990.CARTA DE POBLAMENT DE BENIARRÉS, ORIGINAL EN LLATÍ.


València, 25 d’abril de 1275

Ramon de Riusec, senyor de la Vall de Perputxent, atorga carta pobla a l’alqueria de Beniarrés, per deu cristians.

A.H.N., OO.MM., Montesa, Pergaminos, Carpeta 519, nº 358-P.


In Christi nomine et eius gratia et ad honorem beatissime Virginis Marie, matris sue. Sit omnibus notum quod ego, Raymundus de Rivo Sicco, civis Valentie, per me et omnes meos, trado et stabilio ad bene laborandum, excolendum, plantandum et meliorandum decem populatoribus scilicet vobis Berengario Dezroger et Petro Dezroger, filio vestro et Geraldo de Rexach et filio vestro Arnaldo Geraldi, pro uno, et vobis, Raymundo de Rayg et Guillermo Geraldi et Boneto de Balasch et Petro Morlani et Romeo Dezroger et Dominico de Gironda et Arnaldo de Benuçes et vestris perpetuo, ad tascham, decimam et primiciam, totam alqueriam meam de Benefarez cum omnibus terminis suis et pertinentiis, que est apropriata termino de Perpunxen quam habeo titulo emptionis quam inde feci a domina Teresia Egidii de Vidaure et filiis suis.

Ita quod totam vestram residentiam ibi faciatis perpetuo et dividatis eam inter vos ad vestram voluntatem et concedo vobis et vestris perpetuo domos unicuique vestrum ex illis videlicet que nunc ibidem sunt facte et omnes illas etiam que ibi facere volueritis iuxta voluntates vestras.

Item dono et concedo vobis et vestris perpetuo, scilicet unicuique vestrum, singulas fanecatas terre in regadivo eiusdem pro orto, quas domos et quas fanecatas ortorum habeatis vos et vestri semper franchas absque omni censu et tributo, set e tota alia terra eiusdem detis inde michi et meis legaliter perpetuo tascham scilicet omnium fructuum et expletorum, tam terre quam arborum que dari tenentur et pro ut consuetum est dari in regno Valentie, scilicet de toto blado in area triturato et nitido, et de vindemia collecta in vineis, et de olivis collectis, et de ficubus siccis et sadonatis et de amendulis collectis et ex aliis fructibus et expletis que dari debeantur et consuetum sit dari in regno Valentia.

Item, detis inde ecclesie decimam et primiciam suam omnium fructtum et explectorum terre et arborum eiusdem et ex toto bestiare et nutrimento similiter pro ut statutum est in regno Valentie ex hiis omnibus tantum videlicet que dari tenetur decima et primicia et non de aliis.

Et retineo ibi michi et meis perpetuo turrim eiusdem alquarie cum domibus in circuitu eiusdem turris, et alfondech, et unam jovatam terre pro vinea in secano eiusdem. Et teneamini me et castrum meum de Perpunxen predictum, et bona mea eiusdem, custodire et defendere pro posse vestro ad bonum sanum intellectum.

Et nunquam teneamini michi nec meis dare peytam aliquam neque questiam excepto host et cavalcatam, que michi et meis facere teneamini si dominus rex host vel cavalcatam petierit in Valentia et me personaliter oportuerit ire in eadem.

Et sic, vos et vestri dictam alcheriam totam ab integro cum omnibus terminis suis, introitibus, exitibus, domibus, ortis, terris heremis et populatis, arboribus, cequiis, aquis, erbis, pascuis, lignis, lapidibus et venationibus et suis omnibus aliis tenedonibus, pertinentiis et proprietatibussuis universis et singulis infra se et extra se competentibus et competituris quoquomodo semper habeatis et ipsam vobis et vestris perpetuo dono, trado et stabilio ut predicitur, ad habendum, tenendum, possidendum, explectandum et etiam ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes vestras vestrorumque voluntates libere perpetuo faciendas, exceptis militibus atque sanctis, salvo tamen semper michi et meis toto dominio meo et tascha mea, fatiga, iure, et laudimio in omnibus et per omnia ad forum Valentie.

Et salvis etiam michi et meis omnibus retentionibus meis ut predicitur, et ecclesie decima et primicia sua, exceptis domibus predictis et ortis vobis concessis, de quibus nichil dare teneamini unquam, set non possitis ea vendere vel aliter dare nec alienare sine altera hereditate quam ibi habeatis, tamen ex ipsis domibus et ortis nunquam dare teneamini fatichas nec laudimia vel aliqua alia servitia.

Quodquidem stabilimentum cum omni suo melioramento facto et faciendo, promitto semper vobis et vestris salvare et defendere sub predictis conditionibus, contra omnes personas ad forum Valentie, sub obligatione bonorum omnium meorum ubique.

Ad hec autem, nos, Berengarius Dezroger et Petrus Dezroger et Gueraldus de Rexach, et filius eius, Arnaldus Geraldi et Raimundus de Raig et Guillermus Geraldi et Bonetus de Balasch et Petrus Morlani et Romeus Dezroger et Dominicus de Gironda et Arnaldus de Benuçes, per nos et omnes nostros, recepimus a vobis, predicto stabilitore, dictum stabilimentum in forma predicta et sub conditionibus antedictis sub obligatione eiusdem stabilimenti et omnium aliorum bonorum nostrorum ubique.

Et ut presens instrumentum maiorem obtineat firmitatem, sigillo mei, predicti Raymundi de Rivosicco, feci roborari cereo pendenti.

Quod est actum Valentie, in domibus eiusdem Raymundi de Rivosicco, septimo kalendas madii, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto.

Sig + num Raimundi de Rivosicco. Sig + num Berengarii Dezroger. Sig + num Petri Dezroger, filii eius. Sig + num Geraldi de Rexach. Sig + num Arnaldi Geraldi, filii eius. Sig + num Raimundi de Raig. Sig + num Guillermi Geraldi. Sig + num Boneti de Balasch. Sig + num Petri Morlani. Sig + num Romei Dezroger. Sig + num Dominici de Gironda. Sig + num Arnaldi de Benuçes, predictorum nos omnes qui predicta laudamus, concedimus et firmamus.

Testes huius rei sunt Guillermus de Rocha, Martinus de Fontes, Bernardus Dezpoal, Martinus de Cidreles, Guillermus de Plano et Vitalis de Sancta Maria et Peretonus Pauli.

Sig + num Petri Pauli, notarii publici Valencie, qui hec scribi fecit cum suppraposito in IXª linea ubi dicitur semper habeatis et ipsam.


CARTA DE POBLAMENT DE BENIARRÉS, TRADUCCIÓ AL VALENCIÀ.


València, 25 d’abril de 1275

Ramón de Riusec, senyor de la vall de Perputxent, atorga carta de poblament a l’alqueria de Beniarrés, per a deu cristians.

A.H.N., OO.MM., Montesa, Pergamins, Carpeta 519, nº 358-PEn el nom de Crist i de la seua gràcia i per a honor de la beatíssima Mare de Déu, mare seua, siga per tots conegut com jo Ramon de Riusec, ciutadà de València, per mi i per tots els meus, concedisc i entregue per a ésser ben treballades, conreades, plantades i millorades a deu pobladors, o siga a vosaltres, Berenguer Dezroger i Pere Dezroger, fill vostre i Guerau de Rexach i el vostre fill Arnau de Guerau, per a cada un i a vosaltres, Ramon de Raig i Guillem de Guerau i Bonet de Balasch i Pere Morlans i Romeu Dezroger i Domènech de Girona i Arnau de Benuces i per als vostres en perpetuïtat amb obligació de tasca, delme i primícia tota la meua alqueria de Benefarez amb tots els seus termes i pertinences que està agregada al terme de Perputxent, la qual tinc en títol de compra que allí vaig fer a Na Teresa Gil de Vidaura i als seus fills.

De tal manera que tota la vostra residència la feu allí a perpetuïtat i la dividiu entre vosaltres a la vostra voluntat i us done a vosaltres i als vostres en perpetuïtat cases per a cada un dels vostres d'aquelles naturalment que ara hi ha allí mateix i també totes aquelles que allí volguéreu fer a voluntat vostra.

Ítem done i concedisc a vosaltres i als vostres en perpetuïtat el següent a cada un de vosaltres una fanecada de terra en el mateix regadiu com a hort, aquestes cases i fanecades d'horts les tindreu vosaltres i els vostres sempre franques inclús de cens i tribut però de tota l'altra terra del mateix donareu en donació a mi i als meus legalment en perpetuïtat la tasca de tots els fruits i collites tant de la terra com dels arbres que hàgeu de donar tal com és costum donar al regne de València, o siga de tot el blat trillat i net a l'era i del raïm veremat a les vinyes i de les olives arreplegades i de les figues assecades i assaonades i de les ametles arreplegades i dels altres fruits i collites que hagen d’ésser donats i siga costum donar al regne de València.

Ítem donareu d'allò a l'església el seu delme i primícia de tots els fruits i collites de la terra i dels propis arbres i de la totalitat dels animals i del seu farratge tal com està establert al regne de València de tot açò és a dir dels que s'haja de donar el delme i la primícia i no pas dels altres.

I retinc allí per a mi i els meus perpètuament la torre de l’esmentada alqueria amb les cases al voltant de la pròpia torre i l'alfòndec i una jovada de terra de vinya en el mateix secà i conservareu per a mi el meu castell de Perputxent ja esmentat i custodiareu i defendreu els meus béns al lleial saber i entendre com si fóra vostre.

I mai restareu obligats a donar-me a mi i als meus cap peita ni quèstia excepte host i cavalcada que estareu obligats a donar-me a mi i als meus, si el senyor rei em demanara host o cavalcada a València i haguera d'anar personalment a ella.

I així, vosaltres i els vostres sempre tindreu tota l'esmentada alqueria en la seua totalitat amb tots els seus termes, entrades, eixides, cases, horts, terres ermes i incultes, arbres, séquies, aigües, herbes, pastures, llenya, pedres i caça i per a tots i cada un siga qui siga el que tinga o tinguera competència dins i fora d'ella i la mateixa a vosaltres i als els vostres en perpetuïtat vos done concedisc i entregue com es diu per a haver-la, tenir-la, posseir-la, aconseguir-la i també perquè pugueu traspassar-la, vendre-la, canviar-la, alienar-la i fer sempre lliurement totes les voluntats vostres i dels els vostres, excepte a cavallers i clergues, excepte també sempre de tot domini per a mi i els meus i de la meua tasca, fadiga, dret, i lluïsme en tots i per a tots segons el fur de València.

I excepció també per a mi i els meus de totes les retencions anteriorment citades i el delme de l'església i la seua primícia, exceptuant les cases mencionades i els horts concedits a vosaltres, dels quals gens estareu obligats a donar mai però no els podreu vendre o canviar a un altre ni alienar sense l'altra heretat que allí tingueu, no obstant d'aquestes mateixes cases i horts mai estareu obligats a pagar la fadiga ni el lluïsme ni cap altra servitud.

En qualsevol altre establiment amb tota la seua millora feta o per fer promet sempre a vosaltres i als els vostres salvar i defendre sota les condicions mencionades, contra totes les persones segons el fur de València amb obligació de tot bé on siga.


Per això nosaltres Berenguer Dezroger i Pere Dezroger i Guerau de Rexach i el seu fill, Arnau de Guerau i Ramon de Raig i Guillem de Guerau i Bonet de Balasch i Pere Morlans i Romeu Dezroger i Domènech de Girona i Arnau de Benuces, per nosaltres i per tots els nostres, rebem de vós, l'esmentat senyor, el poblament mencionat en la forma mencionada i sota les condicions ja esmentades amb l'obligació d'establir-se allí i de tots els altres beneficis nostres.

I perquè el present document tinga més fermesa, vaig manar corroborar-ho amb el segell de cera pendent de l’esmentat Ramon de Riusec.

La qual cosa fou feta a València, en la casa del mateix Ramon de Riusec, el seté dia de les calendes de maig de l'any del Senyor de mil dos-cents setanta-cinc.

Sen + yal de Ramon de Riusec. Sen + yal de Berenguer Dezroger. Sen + yal de Pere Dezroger, el seu fill. Sen + yal de Guerau de Rexach. Sen + yal d'Arnau de Guerau, el seu fill. Sen + yal de Ramon de Raig. Sen + yal de Guillem de Guerau. Sen + yal de Bonet de Balasch. Sen + yal de Pere Morlans. Sen + yal de Romeu Dezroger. Sen + yal de Domènech de Girona. Sen + yal d'Arnau de Benuces, tots els abans esmentats testifiquem, acceptem i signem.

Són testimonis d'això Guillem de Roca, Martí de Fonts, Bernat Dezpoal, Martí de Cedrelles, Guillem de Pla i Vital de Santamaria i Peretó de Pau.

Sen + yal de Pere de Pau, notari públic de València, el qual va manar redactar aquest document amb l'afegit en la IX línia allí on diu semper habeatis et ipsam.
Rafael Aura Calbo - Revista Fent Poble

2 comentaris:

avolsfembres ha dit...

El teu blog també és molt interessant! T'afegeixo a la meva llista!

Estem en contacte!

Anònim ha dit...

The end of Clomid therapy in treating infertility is to locate normal ovulation pretty than give rise to the condition of numerous eggs. For good occasionally ovulation is established, there is no emoluments to increasing the dosage further . Numerous studies advertise that pregnancy regularly occurs during the before three months of infertility analysis and treatment beyond six months is not recommended. Clomid can well-spring side effects such as ovarian hyperstimulation (rare), visual disturbances, nausea, diminished "trait" of the cervical mucus, multiple births, and others.

Clomid is often prescribed at near generalists as a "leading line" ovulation induction therapy. Most patients should be subjected to the fertility "workup" former to outset any therapy. There could be many causes of infertility in wing as well as to ovulatory disorders, including endometriosis, tubal infection, cervical factor and others. Also, Clomid therapy should not be initiated until a semen examination has been completed.
Clomid and Other Ovulation Inducti
Somali pirates protract their attacks against intercontinental ships in and all more than the Bay of Aden, teeth of the discouragement of stepped-up far-out naval escorts and patrols - and the increased non-starter assessment in any tendency everywhere out that in the regardless of of their attacks. Under agreements with Somalia, the U.N, and each other, ships relationship to fifteen countries at this entirely minute protecting the area. Somali pirates - who sire won themselves more $200 million in epic since well-spring 2008 - are being captured more again an recognition to the patch being, and handed upwards to authorities in Kenya, Yemen and Somalia in the handling of trial. Composed here are some up to old-fashioned photos of piracy somewhere else the skim of Somalia, and the worldwide efforts to harness it in.
[url=http://www.alexthissen.nl/members/how-do-you-take-clomid-33/default.aspx]how do you take clomid[/url]
[url=http://tduff.dolphie.com/members/ovidrel-bloating-clomid-68.aspx]ovidrel bloating clomid[/url]
[url=http://gotuc.net/members/clomid-side-effects-on-growth-hormones-70/default.aspx]clomid side effects on growth hormones[/url]
[url=http://centrocs.activclient.com/members/clomid-mood-53/default.aspx]clomid mood[/url]
tel:95849301231123