dijous, 18 de juny de 2009

Cens de Beniarrés de 1667

Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors del present loch de Benirahes donada per lo justicia y jurats de dit poble migansant jurament a nostre Señor Deu [efa] per aquells prestat en mans y poder de mi dit notari comissari real per a les coses infrascrites los quals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament


Ecclesiastichs
Frey Miquel Garrido retor

Pobres
Pere PlaJoseph Nadal
Antoni Orts
Vídua na Buades


Pagadors
Miquel Thomas balle
Jaume Joan justisia
Vicent Gosalbes jurat
Pere Ma[rtinis] jurat
Luis Miralles
Miquel Moncho
Berthomeu Llopis
Joseph Oltra
Vídua na Gordana
Miquel Sanchis
Jaume Thomas
Franses Miquel
Agustí Capsiri
Vídua na Valora
Vídua de Vicent Miquel
Vídua na Gerola
Christofol Giner
Agusti Calbo
Miquel Thomas magor
Joseph Thomas
Batiste Rovira
Masia Nadal
Joan Aligues
Nofre Valor
Joseph Martines
Blai Carbonell
Salvador Banulls
Bernabeu Llopis
Miquel Thomas menor
Vídua na Gironesa
Antoni Vilaplana
Felip Moncho
Antoni Calbo
Luis Thomas
Vídua na Enguixa
Vídua na SanchisaAutor: Joaquim Cebolla Roman